Передумовою ефективного функціонування і зростання національної економіки є високий рівень розвитку її інфраструктури. Дієвими чинниками для активного розвитку інфраструктури має бути стратегічне бачення, інтегрована та ефективна система управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту. Управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту в Україні характеризується рядом істотних проблем, які стримують залучення інвестицій у розвиток інфраструктури.

IMG-1123

Зокрема, основними проблемами є відсутність системного комплексного планування інфраструктурних проєктів на державному та регіональному рівнях; відсутність єдиної бази інфраструктурних проєктів; суттєві відмінності національного законодавства в сфері будівництва з європейськими та міжнародними стандартами (EN та ISO) через невідповідність термінології, етапів життєвого циклу інфраструктурного проєкту та порядку підготовки проєктної документації; відсутність механізму управління інфраструктурним проєктом на всіх етапах його життєвого циклу відповідно до міжнародних норм; невідповідність національного законодавства у сфері публічних закупівель відповідним директивам ЄС в частині оцінки та визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції та відсутність диференційованого підходу до закупівлі робіт та послуг, пов’язаних з будівництвом об’єктів інфраструктури; відсутність системного підходу до впровадження безпеки та взаємосумісності інфраструктурних проєктів, тощо.

Механізм вирішення зазначених проблем полягає в реформуванні управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту відповідно до міжнародних стандартів та впровадження послідовних та взаємопов’язаних етапів: планування, формулювання, закупівля, реалізація, оцінювання результатів.

Пропозиції реформ:

- удосконалення цілісної системи державного стратегічного планування та пріоритизації інвестицій в транспортну інфраструктуру;

- створення дієвого інструменту з підготовки, оцінювання, відбору та моніторингу реалізації інвестиційних проєктів у галузі транспорту;

- запровадження міжнародного досвіду, передових практик та стандартів регулювання взаємовідносин між учасниками інвестиційно-будівельного процесу під час реалізації інфраструктурних проєктів;

- покращення підходів, правил і процедур публічних закупівель при реалізації інфраструктурних проєктів;

- удосконалення нормативно-правової бази з утримання створених активів транспортної інфраструктури, моніторингу та заходів раннього втручання щодо їх збереження протягом життєвого циклу, реновації або утилізації.

Результати впровадження:

- зниження вартості життєвого циклу (проєктування, формулювання, закупівля, реалізація, оцінювання результатів) інфраструктурних проєктів, зменшення втрат державного бюджету у зв’язку із скороченням строків та збільшення реалізованих інфраструктурних проєктів;

- покращення інвестиційного клімату, збільшення обсягів інвестицій у будівництво об’єктів транспортної інфраструктури та кількості проєктів, реалізованих за кошти міжнародних фінансових організацій;

- створення якісної системи планування, відбору та реалізації інфраструктурних проєктів у галузі транспорту;

-  підвищення безпеки об'єктів транспортної інфраструктури;

- зростання професійної кваліфікації відповідальних виконавців у будівництві;

- прозорість та прогнозованість реалізації інфраструктурних проєктів.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає покращення транспортної мережі та модернізацію інфраструктури (стаття 368); розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T), та удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого визначення й оцінки інфраструктурних проєктів щодо різних видів транспорту (стаття 369); приведення системи публічних закупівель у відповідність до стандартів Європейського Союзу (стаття 151); зближення національних технічних регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності з європейськими (стаття 56).

Метою Стратегії та Плану дій є вдосконалення управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту, усунення перешкод для ефективного планування, підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України та поглиблення європейської інтеграції.